A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
Date: 31 Jan 2018

          

     ด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสาขาการบัญชี จัดโครงการ     กำหนดการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation)   หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ระหว่างวันที่ 1719 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาได้แก่ 

1. ดร.จุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. นายชาคร  รุ่งเรืองไพฑูรย์ วิทยากรภาคเอกชน 

3. นายศักดา  ลักษณ์แสงวิไล 

4.นางสาวปัณณพัฒน์  ชัยประเสริฐ บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงราย)  

5.นางสาวสุนัณญา  มุงคุณคำชาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 

6. นางฤดี  ธำรงวีระชาติ(กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่ก าลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีได้รับแนวคิดเกี่ยวกับ ประสบการณ์และเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในอนาคต
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
   3. เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้แก่นิสิต/นักศึกษาและผลิต นักบัญชีคุณภาพซึ่งจะเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย