A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| การฝึกอบรมหลักสูตร "นักประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSCT"
การฝึกอบรมหลักสูตร "นักประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSCT"
Date: 20 Jun 2019

คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ ,ดร.จิราภา ปาเดราดิเอส (ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ) ,ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ,อ.ธฤตวัน เจริญพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ ดร.นัทธีรา ภักดีไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศธย) สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSCT) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSCT" ให้แก่ผู้แทนจาก 13 มหาวิทยาลัย รวม 62 คน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) 9 เขตทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเครือข่ายการประเมินความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ