A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 2 ในการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะก
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 2 ในการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะก
Date: 29 Nov 2019

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จาก 335 ทีม 53 สถาบัน โดยมีอาจารย์สาขาจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ในการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  และยกระดับศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นเวทีให้เยาวชนได้ทดสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมแม่สลอง

1. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร               รหัสนักศึกษา    5931205115

                        2. นายกมลภพ พรหมโชติ                 รหัสนักศึกษา    5931210003

3. นางสาวธารกมล แผ้วตัน               รหัสนักศึกษา    5931207050

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 แม่ข้าวต้ม

1. นางสาวศิวมล ตั้งเขตการ               รหัสนักศึกษา    5931207109

                        2. นางสาวชุติกาญจน์ เหมรังคะ          รหัสนักศึกษา    5931205078

3. นางสาวศรสวรรค์ อสิยงศิลป์          รหัสนักศึกษา    5931207178

รางวัลชมเชย ทีมแม่สรวย

1. นายสาวิต บุญพรหม                     รหัสนักศึกษา    5931210144

2. นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ              รหัสนักศึกษา    6031205508

3. นายวชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล            รหัสนักศึกษา    5931207099

รางวัลชมเชย ทีมแม่เจดีย์

                        1. นายอดิเรก บุญเที่ยง                     รหัสนักศึกษา    5931210155

                        2. นางสาวณิชกานต์ มากจุ้ย              รหัสนักศึกษา    5931207036

                        3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาทอน        รหัสนักศึกษา    5931205220