A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University| ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ “บริหารจัดการเวลาอย่างไร ให้ได้งานวิจัยคุณภาพ”
ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ “บริหารจัดการเวลาอย่างไร ให้ได้งานวิจัยคุณภาพ”
Date: 19 Dec 2019
 การจัดการความรู้สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

 “บริหารจัดการเวลาอย่างไร ให้ได้งานวิจัยคุณภาพ”

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  

ณ ห้องอาหาร Mock up ชัั้น 4 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

---------------------------------

 

ทีมจัดการความรู้ของสำนักวิชาการจัดการ ได้มีการประชุมและมีมติให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “บริหารจัดการเวลาอย่างไรให้ได้งานวิจัยคุณภาพ” เนื่องจากสำนักวิชาการจัดการเป็นสำนักวิชาที่มีจำนวนนักศึกษา มีภาระงานสอนมาก มีกิจกรรมบริการวิชาการ ตลอดจนงานบริหาร และงานที่ได้รับมอบหมายต่อเนื่อง ทำให้การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเงื่อนไขของการเป็นอาจารย์มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา หัวหน้าโครงการ Office of Border Economics and Logistics สำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ถอดบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเพื่อการผลิตงานวิจัย สรุปได้ดังนี้


1. ทำความรู้จักตัวเอง ตอบให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน สิ่งแวดล้อมแบบใดที่ทำให้เราทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นาฬิกาชีวิตเวลาหลับตื่นเป็นอย่างไร (เช่น ต้องนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมง หรือเวลาที่เหมาะสมกับการทำงานวิจัยคือช่วงเวลาใด) ชีวิตส่วนตัวและเงื่อนไข ตลอดจนงานที่รับผิดชอบอยู่

การรู้จักตัวเอง จะทำให้เราสามารถวางแผนและบริหารตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับงานและเงื่อนไขชีวิต คนที่ต้องรับผิดชอบงานหลายมิติ จำเป็นต้องเรียนรู้การวางลำดับความสำคัญด้วย


2การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะนักวิชาการ จำเป็นที่จะต้องหมั่นฝึกตัวเองทั้งการทบทวนความรู้พื้นฐาน และแสวงหาความรู้หรือวิธีการวิจัยใหม่ๆ อยู่เสมอ


3. ตั้งเป้าหมายของตนเอง ต้องตั้งเป้าหมายในงานแต่ละด้าน สำหรับงานวิจัย จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนแบบมีเงื่อนไขของเวลาด้วย เช่น การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติปีละ 1 ชิ้น หรือ การมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอน หรือ การที่ทีมของเพื่อนร่วมงานสามารถตีพิมพ์ได้ปีละ 6 ชิ้นในวารสารฐาน Scopus หรือ การตีพิมพ์ในวารสาร Q1 4 ชิ้นต่อปี เพื่อได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยและการยอมรับในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการจัดลำดับความสำคัญของตัวเอง


4. ออกแบบทางเลือกของตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเอง ตั้งเป้าหมาย และงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ต้องออกแบบแนวทางในการเดินสู่เป้าหมายทั้งในแง่ คุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนเวลา ที่สำคัญคือต้องออกแบบการจัดการเวลา งานประจำหรือ routine ควรจะทำในเวลางานเพราะต้องประสานกับบุคคลอื่น และควรสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เคารพเวลาหลังชั่วโมงทำการ การติดต่อหลังเวลาทำการ ควรคาดหวังการตอบสนองในช่วงเวลาทำการของวันถัดไป

 

หากแบ่งงานเป็น 2 ประเภท คืองานประจำ Routine และ งานพัฒนาวิชาการ งาน Routine ควรทำที่ทำงาน ไม่ควรทำที่บ้าน ส่วนงานพัฒนาวิชาการอาจทำต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสมดุลย์การทำงานและชีวิตด้วย

 

สำหรับอาจารย์ที่ต้องทำงาน routine ที่อาจมองเป็นข้อจำกัดในการพัฒนางานวิจัย ให้พลิกวิธีมองงาน routine ให้เป็นโจทย์วิจัย จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ได้

 

ที่สำคัญที่สุดคือ ออกแบบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ เช่น การตีพิมพ์ 1 เรื่องต่อปี และวารสารหรือการประชุมนานาชาติ เป็นต้น 


5. แบ่งปันอยู่เสมอ แบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

ในกิจกรรมได้มีข้อเสนอให้จัด research talk เพื่อแลกเปลี่ยนความสนใจในงานวิจัย หรืองานวิจัยของอาจารย์ในสำนักวิชาฯ อีกทั้งยังมีข้อเสนอให้มีการจัดทำ profile นักวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความสนใจร่วมในการตั้งทีมวิจัยหรือหัวข้อวิจัยที่เป็นความร่วมมือของบุคลากรในสำนัก