Congratulations to "Money Witch" team

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

The Winner!!! Of Thailand MICE Youth Challenge 2021 รอบประเทศไทย

ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

-สำนักวิชาการจัดการ-

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขัน ได้แก่

นักศึกษา

1.นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2.นางสาวธัญรดา ตั้งปณิธานนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

3.นางสาวยุวดี เลาวือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

4.นางสาวธมนวรรณ นวลคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

1.อาจารย์ ดร.อาทิตยา ปาทาน

2.อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ

3.อาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม

*ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1*

ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2021”

และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge

ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

| writer Patiwat Autapong |