กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรแก่นักศึกษา (RD go Campus) โดยกรมสรรพากร"

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

     วันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 โดยสำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ กรมสรรพากรพื้นที่เชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรแก่นักศึกษา (RD go Campus) ระดับปริญญาตรี

ณ ห้อง ME-323 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

พร้อมรองคณบดีและคณาจารย์ สำนักวิชาการจัดการ ให้การกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสรรพากรพื้นที่เชียงราย คุณชดช้อย เดชประภาพร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย

และทีมวิทยากรจากกรมสรรพากรพื้นที่เชียงราย ทั้งนี้ ได้กล่าวทักทายนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 |   |  180 ครั้ง