พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 โดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานให้โอวาทพิเศษและมอบประกาศนียบัตรภายในงาน  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น 

 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้แทนรับรางวัล

รางวัลบุคลากรดีเด่น

 • อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง (ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (อาจารย์ประจำวิชาเอกบริหารธุรกิจ)

นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศ

 • นางสาวโชษิตา ศรีโสภา (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)

นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ

 • นายกัญจน์ทิพย์ ศรีวิลัย (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายเกียรติศักดิ์ อภิสิริวิทยา (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นางสาวชัญญา สืบคำแก้ว (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายชำนาญกิจ กาษรสุวรรณ (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายณัฐวุฒิ คำอ่อง (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายเตชวัตร อมริลาศ (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายมุฮำมัด กุลคีรีรัตนา (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นายรัชพล จองพาณิชย์เจริญ (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)
 • นางสาวอาราดา อินทร (นักศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจ)

#SOM_PR #SOM_PROUD

#GenZtoBeCEO

ขอขอบคุณภาพจากเพจ Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

 |   |  280 ครั้ง