โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาการดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อาชีพ (field trip)

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                จากที่ สำนักวิชาการจัดการ ได้ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รายวิชา 1205210 การดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อาชีพ (Tour Business Operations and Professional Tour Guiding) ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีโอกาสได้รับความรู้จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านประสบการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา  เพื่อนักศึกษาจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเดินทางระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563 

| writer Patiwat Autapong |