กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยอาจารย์ ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ที่เดินทางมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. Mr. RAUTER Christian

2. Ms. BORIC Victoria

จากสถาบัน Management Center Innsbruck (MCI), ประเทศออสเตรีย

3.Mr. Szabo Roland

จากสถาบัน Corvinus University of Budapest ประเทศฮังการี

ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดมาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีการทำความร่วมมือด้านวิชาการจัดการ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อนักศึกษาระหว่างที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงราย

| writer Patiwat Autapong |