ศูนย์ฝึกปฏิบัติการห้องครัวและห้องอาหาร ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นที่เรียบร้อย

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

หลักสูตรการจัดการการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์ฝึกปฏิบัติการห้องครัวและห้องอาหาร โดยหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยล่าสุดที่เพิ่งผ่านการรับรองคือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

SHA คือโครงการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการให้บริการของผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการทั่วประเทศไทย โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านมาตรฐานสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ทั้งนี้การผ่านมาตรฐานการรับรองดังกล่าว เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการ โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการห้องครัวและห้องอาหาร เป็นหนึ่งในหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเพิ่มความแข็งแกร่งในการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

| writer Patiwat Autapong |