สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Tourism Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย และต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการศักยภาพสูงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามวิถีถิ่นสู่ระดับนานาชาติ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมมีความเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความเป็นพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล ประกอบกับส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงราย ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มรดกแผ่นดิน และการใช้สมุนไพร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. สามารถคิดริเริ่มและจัดตั้งธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. ประยุกต์ใช้แนวคิดคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  3. ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีคุณภาพ
  4. เป็นผู้นำที่มีความคิดเชิงบวก มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อมในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง 

  1. มีความสามารถในการผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  2. มีความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีทักษะรอบด้าน มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณท่องเที่ยวโลก และและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
  3. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการตามมาตรฐานการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

     บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถทำงานได้ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่นสามารถทำงานได้ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ องค์การการท่องเที่ยวโลก ในขณะภาคเอกชน สามารถทำงานได้แผนกต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจร้านอาหาร มัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมต่าง ๆ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
  3.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
  3.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต