สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Hospitality Industry Management)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านการจัดการ นวัตกรรม และตลาด มีจิตบริการ มีทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบริการ สามารถปรับตัวในการทำงานในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานบริการเพื่อเข้าใจกระบวนการบริการในธุรกิจควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ พ.ศ.2564 ได้พัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ที่เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ ผสานกับการเรียนการสอนในรูปแบบของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs + 8Cs + 2Ls) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในรายวิชาตลอดหลักสูตรฯ

วัตถุประสงค์

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
 2. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีสำหรับการทำงานในงานอุตสาหกรรมการบริการ
 3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อนำไปสู่แนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ 
 4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมกับงาน

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการหลักสูตรแรกในภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนพร้อมห้องปฏิบัติการงานครัว การบริการอาหารเครื่องดื่ม บาร์ และโรงแรมฝึกปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการมุ่งเน้นศึกษาเชิงลึกในด้านการบริการที่เป็นเลิศ การอำนวยความสะดวกสบาย สุนทรียศาสตร์ และความพึงพอใจส่วนบุคคล เพื่อนำสิ่งต่างๆดังกล่าวมาดำเนินธุรกิจ ผ่านปรัชญาหลักสูตรคือ 1. การจัดการ  2. นวัตกรรม และ 3. การตลาด

 1. พนักงานให้บริการในแผนกต่างๆ ของโรงแรม อาทิ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแผนกครัว พนักงานให้บริการในแผนกรับจองห้องพัก พนักงานให้บริการในแผนกแม่บ้าน พนักงานในแผนกการขายและการตลาด และพนักงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 2. พนักงานให้บริการในสายงานด้านการบิน อาทิ พนักงานต้อนรับภาคพื้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 3. พนักงานในโรงพยาบาล โดยสามารถทำงานในสายงายที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
 4. อาชีพผู้ให้บริการการจัดอีเว้นท์และงานประชุมสัมมนา
 5. เจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวข้องในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ อาทิ งานต้อนรับส่วนหน้า งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขายและการตลาด แผนกทรัพยากรมนุษย์ และลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
 6. ผู้ประกอบการอิสระ

 • PLO1: แสดงออกถึงความมีจิตบริการ รับผิดชอบต่อสังคม มีทัศนคติที่ดีต่องาน พร้อมด้วยจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
 • PLO2: อธิบายและเชื่อมโยงความรู้พื้นฐาน หลักการและแนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ นวัตกรรม และการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ 
 • PLO3: มีทักษะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบริการ โดยบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ
 • PLO4: ออกแบบประสบการณ์การบริการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อนำไปสู่แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 • PLO5: มีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
 • PLO6: มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 220,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,500.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ95 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ27 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ26 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก6 หน่วยกิต
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 มิ.ย. 64