ผู้บริหารสำนักวิชา

ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ