สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Business Administration
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Business Administration)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังคม
 2. มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความสนใจในรายวิชา สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
 2. ได้โอกาสศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงเพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
 3. บรรยากาศการเรียนที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์และสนทนาด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน คณาจารย์ให้คำแนะนำและดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง

 1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ
 2. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกอบธุรกิจ
 3. ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนานักบริหารธุรกิจ
 4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ
 5. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ

 • PLO1: มีความสามารถในการวิจัยระดับสูง ทฤษฎีทางการบริหาร
 • PLO2: สามารถความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยตามระเบียบและกระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และเผยแพร่ผลงาน
 • PLO3: มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • PLO4: มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท

แบบ 1.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร54 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดวิชาพื้นฐาน6 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ
   1) หมวดวิชาบังคับ
   2) หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
  3. หมวดดุษฎีนิพนธ์36 หน่วยกิต
    

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64