ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Laundro : ซอฟต์แวร์จำลองภาพเสมือนจริง ที่รองรับการใช้งานแบบVirtual Reality สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุอัคคีภัยประเภทต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ

Categories: ma-กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Laundro : ซอฟต์แวร์จำลองภาพเสมือนจริง ที่รองรับการใช้งานแบบVirtual Reality สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมรับมือกับเหตุอัคคีภัยประเภทต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model ภายใต้กิจกรรมAPEC Regional Youth Symposium Hackathon เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

สมาชิกทีมประกอบด้วย

1. นายสิเมโอน ทศวงศ์วรรษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายภวรัญชน์ มงคลคำ สำนักวิชาการจัดการ 

3. นายพันกร ปรารมภ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายทินภัทร เหล็กเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นางสาวปณิตา อุทัยรัศมี สำนักวิชาการจัดการ

#SOM_PROUD

 |   |  93