ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับทุนเพื่อทำโครงการวิจัย

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับทุนเพื่อทำโครงการวิจัย จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้

1. Oxfam Novib (องค์กร OXFAM International ประเทศออสเตรเลีย)

2. Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. "กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุน Basic Research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "

4. ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#SoM_PR

 |   |  280