ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การทำงานร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศวิถี (LGTB) และความแตกต่างช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) จัดโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Tower Club at Lebua กรุงเทพฯ

| |