สำนักวิชาการจัดการร่วมดำเนินการและตอบรับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mea Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา MFU ITA

                    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิชาการจัดการจัดประชุมเรื่อง “การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” นำโดยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย “MFU Says No to Bribe มฟล ไม่รับสินบน ปลอดจากการทุจริตในการทำงาน” ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

| ผู้เขียนข่าว Patiwat Autapong |