กิจกรรมพบที่ปรึกษาโครงการ UNWTO.TedQual

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบที่ปรึกษาโครงการ UNWTO.TedQual เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)

วิทยากรโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4A-515)

#PR_SoM

 |   |  227