โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผน

Categories: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

11 พฤษภาคม 2567

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผน วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง เพื่อเป็นการพัฒาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ วิสัยทัศน์ กระบวนการทำงานของสำนักวิชาการจัดการ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการจัดการร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกัน ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Square ตึก E - Park ชั้น 5 เวลา 08.00 - 20.00 น.

#Pr_SoM #SoMActivity

 |   |  41