หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accounting Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting Program
ชื่อย่อ : B.Acc.

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตที่ตระหนักความมีจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการประกอบวิชาชีพบัญชี มีทักษะด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลในงานบัญชี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและเป็นนักบัญชีที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. สร้างบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านการบัญชีที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards) ที่ประกาศบังคับใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบัญชี ทักษะการจัดการข้อมูลและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ส่งเสริมและปลูกฝังบัณฑิตทางการบัญชีให้มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
 4. พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีผ่านการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา
 5. พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางการบัญชีให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมผ่านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนหลัก
 6. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อให้บัณฑิตทางการบัญชีสามารถติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • PLO1     ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีทัศนคติเชิงบวกกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • PLO2     อธิบายหลักการ แนวคิดพื้นฐานทางบัญชี และศาสตร์ต่าง ๆ ด้านบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชีได้
 • PLO3     บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการบัญชี และด้านการบริหารธุรกิจในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีในสถานการณ์จริง
 • PLO4     แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 • PLO5     สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานบัญชี และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานบัญชีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพด้วยภาษาอังกฤษได้

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพอัตลักษณ์ 12 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 9 ส.ค. 64