สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program in Business Administration

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : M.B.A. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเป็นเลิศในด้านการบริหารธุรกิจร่วมกับแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทของพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. การประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์กรเชิงออกแบบสร้างสรรค์อย่างมีนวัตกรรม และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตามแนวทางการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานวิจัยและการบริหารธุรกิจ โดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1. หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีจุดเด่น ดังต่อไปนี้
  • หลักสูตรฯ ได้ออกแบบเนื้อหาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการบริหารธุรกิจแบบดิจิทัล โดยสร้างทักษะการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าอย่างมีนวัตกรรม และในหมวดวิชาเลือก ได้มุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าชายแดน-ข้ามแดนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  เพื่อให้ทันต่อความต้องการในอุตสาหกรรมอนาคต
 2. หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น ดังต่อไปนี้
  • หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในสาขาบริหารธุรกิจดิจิทัล และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อทำงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานบริหารได้ทันต่อยุคสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม มีความคิดสร้างสรรค์  มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีการตัดสินใจบนการวิเคราะห์ข้อมูลและรู้จักดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการสื่อสารและเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และการไม่ละเมิดทรัพย์สินนางปัญญา และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทำงานสายงานบริหารในทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและบริการ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้านตะวันออก โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงาน
ในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น 

 • พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ 

 • PLO 1    แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ปฎิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัย และธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ
 • PLO 2    บูรณาการและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 • PLO 3    วิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจและการบริหารธุรกิจอย่างมีนวัตกรรม 
 • PLO 4    แสดงออกด้านภาวะความเป็นผู้นำและจัดการการเปลี่ยนแปลงในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • PLO 5    มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถสื่อสารทางวิชาการได้ 

แผน ก1 และแผน ข (จำนวน  3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   150,000   บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  50,000  บาท

แผน ก2 (จำนวน  3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   240,000   บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  80,000  บาท

แผน ก แบบ ก 1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
    1) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
       
แผน ก แบบ ก 2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
    4) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
    4) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
    5) หมวดค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 66