สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรดำเนินตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ๆ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ได้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารธุรกิจในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเชื่องโยงองค์ความรู้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศ โดยมีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจและนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจ
  2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการบริหารทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ต่อยอดองค์ความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่เข้าสู่วงการวิชาการด้านการบริหารจัดการ

  1. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
  2. ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาด้านธุรกิจ

  • PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยและรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ
  • PLO2 อธิบายกรอบแนวคิดด้านการจัดการและกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในเชิงลึก การวิจัยขั้นสูง และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันด้านบริหารธุรกิจระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
  • PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านบริหารธุรกิจ โดยผ่านการวิจัยและการสังเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เดิม เพื่อตอบรับกับความท้าทายด้านการบริหารธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • PLO4 แสดงออกทางด้านภาวะผู้นำทั้งการบริหารจัดการและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
  • PLO5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจที่เหมาะสม และสามารถนำไปสื่อสารให้กับทางผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปได้

แบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1 จำนวน  6  ภาคการศึกษาในหลักสูตร
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   540,000   บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  90,000  บาท

แบบ 1.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
    3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 66