ผู้บริหารสำนักวิชา

 

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คณบดี

 

ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
รองคณบดี

 

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
รองคณบดี

 

ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
ผู้ช่วยคณบดี

 

ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
ผู้ช่วยคณบดี