ผู้บริหารสำนักวิชา

ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
รองคณบดี
ด้านบริการวิชาการ บัณฑิตศึกษาและสหกิจศึกษา

 

ผศ. ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
รองคณบดี
ด้านวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา

 

ดร. ปรัศนีย์ ณ.คีรี
รองคณบดี
ด้านวิเทศ และการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ

 

 

ปริญญากรณ์ แพงศรี
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.สุพรรษา ไชยสิงห์
ผู้ช่วยคณบดี