ผู้บริหารสำนักวิชา

ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
รองคณบดี

ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
รองคณบดี

ภูตะวัน โฮ
ผู้ช่วยคณบดี