ผู้บริหารสำนักวิชา

ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
รองคณบดี

 

ผศ. ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
รองคณบดี

 

ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี

 

ดร. ปรัศนีย์ ณ.คีรี
ผู้ช่วยคณบดี