พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง กับ สำนักวิชาการจัดการ

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ (The Virtual Signing)

ระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง กับ สำนักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงนโยบาย

สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นคลังความรู้ข้อมูลเชิงลึกในด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่สำคัญในการนำ

ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด สำหรับการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไปได้

 

| writer Patiwat Autapong |