สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยหรือวิชาการฯ

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ 
ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยหรือวิชาการฯ
ซึ่งได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล:
- SCImago Journal Rank ระดับ Q1-Q2 จำนวน 8 บทความ
- Thai Citation Index ระดับ TCI 1 จำนวน 2 บทความ
ตีพิมพ์ระหว่าง มกราคม ถึง มิถุนายน 2564

| writer Patiwat Autapong |