กิจกรรมอบรมโครงการ Tax Junior การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2565

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                        ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2565 สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมอบรมภายใต้ “โครงการ Tax Junior การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2565” ณ ห้อง E4A-812 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล และอาจารย์วรวงศ์ ระฆังทอง นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านภาษีอากรเพิ่มขึ้น ที่สำคัญผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับประสบการณ์ ทักษะ จากวิทยากรเพื่อนำไปปรับใช้ในการเข้าฝึกงานสหกิจและก้าวสู่ตลาดอาชีพในอนาคตต่อไป 

| writer Patiwat Autapong |