แสดงความยินดีกับอาจารย์ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED) ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED) ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาศูนย์ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนามีพันธกิจในการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และความกลมกลืนของอุดมศึกษาในภูมิภาคและสถานบันอุดมศึกษาในสมาชิก 11 ประเทศ

| writer Patiwat Autapong |