กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาและฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์นอกสถานที่ (Seminar)

Category: ma-กิจกรรมนักศึกษา

                  เนื่องด้วยสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว (Seminar in Tourism Management) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นรายวิชาชีพบังคับ ที่กำหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวต้องดำเนินการ ค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา

| writer Patiwat Autapong |