สำนักวิชาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมผู้ช่วยคณบดี อาจารย์และบุคลากรประจำสำนักวิชาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากร กว่า 20 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงงานด้านประกันคุณภาพของสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Patiwat Autapong |