สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A (Aviation Business Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบซึ่งครอบคลุม 5 ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มการขนส่งสินค้าทางอากาศ, กลุ่มการให้บริการทางการบิน, กลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลอากาศยานไร้คนขับ, กลุ่มนักการจัดการสนามบิน และ กลุ่มการปฏิบัติการทางการบิน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริง และได้ฝึกปฏิบัติการจริงในห้องจำลองการปฏิบัติการ (Mock-Up Simulator) อีกทั้งหลักสูตรยังส่งเสริมทักษะของการเป็นผู้บริหารด้านธุรกิจการบินและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย และการปรับหลักสูตรใหม่นี้ยังได้มุ่งเน้นในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจการบินได้ เช่น แนวความคิดแบบยืดหยุ่น (Resilience Thinking), การสร้างธุรกิจ (Business Creation), การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ การจัดการอากาศยานไร้คนขับ (Drone Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ

 1. แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรญาบรรณขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
 2. มีความรู้และทฤษฎีพื้นฐานในงานหลักทางธุรกิจและในบริบทนานาชาติ
 3. แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม และความตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คน
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแผนธุรกิจ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
   

 1. ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) 
 2. มีห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาโดยเฉพาะ ทั้งโซนเครื่องบินจำลอง โซนแผนกต้อนรับ และโซนเช็คอิน
 3. มีความร่วมมือกับสถาบันการบินชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำงานและสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพหลักจบการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพใน 4 ธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการบินได้ คือ 

 1. ธุรกิจสายการบิน ได้แก่ หน่วยงานขนส่งสินค้าทางอากาศ, หน่วยงานครัวการบิน, หน่วยงานบัตรโดยสารสายการบิน, หน่วยงานต้อนรับภาคพื้นและบนเครื่องบิน, หน่วยงานอำนวยการบิน และ หน่วยงานบริหารจัดการสายการบิน  
 2. ธุรกิจท่าอากาศยาน ได้แก่ พนักงานประจำท่าอากาศยาน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 
 3. ธุรกิจควบคุมการจราจรทางอากาศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 
 4. องค์กรด้านการปฏิบัติการทางการบิน ได้แก่ พนักงานในกำกับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พนักงานในสังกัดโรงเรียนการบินพลเรือน อีกทั้ง ยังสามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินพาณิชย์ และอาจารย์หรือนักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจการบิน 

 • PLO1  Demonstrate business ethics and good governance in the business context
 • PLO2  Apply fundamental concepts and theories in core functional areas of business and the international context
 • PLO3  Propose business plans under dynamic contexts
 • PLO4  Work in diverse environment
 • PLO5 Apply innovation, digital technology, and data analytic techniques to propose solutions to business problems and to support decision making
 • PLO6  Demonstrate oral and writing skills in business communication

Total credits 138 credits (4-year Bachelor’s Degree)
1. General Education Course 30 credits
     
2. Specific Requirement Course 102 credits
  2.1 Core Course         36 credits
  2.2 Major Required Course     51 credits
  2.3 Minor or Elective Course     15 credits
     
3. Free Elective Course 6 credits
       

 1. Major: Business Administration 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 2. Major: Tourism Business and Events 
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 3. Major: Hospitality Business Management 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 4. Major: Logistics and Supply Chain Management Major
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 5. Major: Aviation Business Management
  • 320,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 40,000 Baht per Semester : (For Thai Students)