สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Hospitality Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A (Hospitality Business Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรับใหม่ ที่เน้นการจัดการธุรกิจบริการที่ทันสมัย ครอบคลุม 4 ธุรกิจบริการหลักซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก (Hotel and Lodging Business) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business) อีเวนท์เชิงธุรกิจ (Business Event) และธุรกิจบริการสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ (Healthcare and Wellness Business) โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ

 1. แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรญาบรรณขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
 2. มีความรู้และทฤษฎีพื้นฐานในงานหลักทางธุรกิจและในบริบทนานาชาติ
 3. แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม และความตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คน
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแผนธุรกิจ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
   

 1. ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) 
 2. มีห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาโดยเฉพาะ ที่ถือว่ามีความพร้อมที่สุดติดอันดับ 1-3 ของประเทศ รวมถึงศูนย์ฝึกปฎิบัติการงานครัวและห้องอาหาร (MFU Culinary Training Centre) ศูนย์ฝึกปฎิบัติวนาศรมรีสอร์ท ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการลงฝึกปฏิบัติในงานจัดเลี้ยงวาระพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 3. มีการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน

สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ เช่น การทำงานในแผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอีเว้นท์ และธุรกิจบริการสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น

 • PLO1  Demonstrate business ethics and good governance in the business context
 • PLO2  Apply fundamental concepts and theories in core functional areas of business and the international context
 • PLO3  Propose business plans under dynamic contexts
 • PLO4  Work in diverse environment
 • PLO5 Apply innovation, digital technology, and data analytic techniques to propose solutions to business problems and to support decision making
 • PLO6  Demonstrate oral and writing skills in business communication

Total credits 138 credits (4-year Bachelor’s Degree)
1. General Education Course 30 credits
     
2. Specific Requirement Course 102 credits
  2.1 Core Course         36 credits
  2.2 Major Required Course     51 credits
  2.3 Minor or Elective Course     15 credits
     
3. Free Elective Course 6 credits
       

 1. Major: Business Administration 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 2. Major: Tourism Business and Events 
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 3. Major: Hospitality Business Management 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 4. Major: Logistics and Supply Chain Management Major
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 5. Major: Aviation Business Management
  • 320,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 40,000 Baht per Semester : (For Thai Students)