สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ : B.B.A (Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ได้มีการปรับหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ที่เกิดขึ้นในสภาวะวิกฤต (Crisis) ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางทฤษฎี และปฎิบัติ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเพิ่มเนื้อหาด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Supply Chain) ซึ่งเป็นสายงานที่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ

 1. แสดงออกถึงจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามระเบียบสากลว่าด้วยจรรญาบรรณขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
 2. มีความรู้และทฤษฎีพื้นฐานในงานหลักทางธุรกิจและในบริบทนานาชาติ
 3. แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม และความตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คน
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างแผนธุรกิจ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
   

 1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมและกระบวนการทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอกที่ชื่อเสียง เช่น Kerry Logistics , Kerry Express , SCG Logistics , SCG , APL Logistics และกรมศุลกากร
 3. มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ประจำหลักสูตรชาวต่างชาติ ซึ่งมีความเป็นเลิศ (Expertist) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสายงานโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นความถนัดเฉพาะด้านที่จำเป็นในตลาดงานในอนาคต

ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้าระหว่างประเทศ พนักงานในองค์กรรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม นักวิเคราะห์ข้อมูล โดยแผนกงานที่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการคลังสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ระบบการขนส่งทางรถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจนในด้านระเบียบพิธีการด้านศุลกากร นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ อาจารย์หรือนักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • PLO1  Demonstrate business ethics and good governance in the business context
 • PLO2  Apply fundamental concepts and theories in core functional areas of business and the international context
 • PLO3  Propose business plans under dynamic contexts
 • PLO4  Work in diverse environment
 • PLO5 Apply innovation, digital technology, and data analytic techniques to propose solutions to business problems and to support decision making
 • PLO6  Demonstrate oral and writing skills in business communication

Total credits 138 credits (4-year Bachelor’s Degree)
1. General Education Course 30 credits
     
2. Specific Requirement Course 102 credits
  2.1 Core Course         36 credits
  2.2 Major Required Course     51 credits
  2.3 Minor or Elective Course     15 credits
     
3. Free Elective Course 6 credits
       

 1. Major: Business Administration 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 2. Major: Tourism Business and Events 
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 3. Major: Hospitality Business Management 
  • 220,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 27,500 Baht per Semester : (For Thai Students)
 4. Major: Logistics and Supply Chain Management Major
  • 240,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 30,000 Baht per Semester : (For Thai Students)
 5. Major: Aviation Business Management
  • 320,000 Baht per Programme :  (For Thai Students)
  • 40,000 Baht per Semester : (For Thai Students)