สำนักวิชาการจัดการ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Heru Fahlevi สถาบัน Syiah Kuala University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปฏิบัติงานสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกสาขาวิชาการบัญชี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศจำนวน 1 ท่าน คือ Assoc. Prof. Dr. Heru Fahlevi ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สถาบัน Syiah Kuala University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปฏิบัติงานสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกสาขาวิชาการบัญชี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สำนักวิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้ชั้นเรียนและโอกาสที่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ (Case Study) ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

Assoc. Prof. Dr. Heru Fahlevi เป็นอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยด้านสาขาวิชาการบัญชี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการบริหารของ Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis ซึ่งจัดพิมพ์โดยแผนกการบัญชีของสถาบัน Syiah Kuala University ตั้งแต่ปี 2015 และได้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่มีชื่อเสียงหลายฉบับได้รับแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการอาวุโสด้านสังคมศาสตร์ในการประชุมนานาชาติประจำปีที่สถาบัน Syiah Kuala University ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน จากบันทึกของการตีพิมพ์และความสำเร็จอื่น ๆ จึงทำให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในอาจารย์ชั้นนำของคณะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน Syiah Kuala University ในปี 2016 #VisitingScholar #MNG

 

 |   |  178 ครั้ง