ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-MBA และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) "การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย" และได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ...

คุณฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรม (นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-MBA) และอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) "การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย" และได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

"การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีศึกษาร้านตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย"

ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้ชื่อ National Research Conference 2021 : NRC 2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1)

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 (แบบออนไลน์) ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 |   |  170 ครั้ง