สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Excellent Paper Award (รางวัล “บทความวิจัยภาคบรรยาย”)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส และอาจารย์ศิโรช อโนมะศิริ

ที่ได้รับรางวัล Excellent Paper Award (รางวัล “บทความวิจัยภาคบรรยาย”) สำหรับผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่า กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)” จากการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021 : NRC2021 Business Beyond the Pandemic (โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1) วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดย งบประมาณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 |   |  183 ครั้ง