ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best (ระดับประเทศ) ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best (ระดับประเทศ) ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ ตุลาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best (ระดับประเทศ) ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริกสับปะรดภูแล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2. อาจารย์ วชิร พลบุญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาตลอดการดำเนินโครงการ

#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น2565
#Bestofthebest 
#ซอสพริกสับปะรดภูแล

 |   |  162 ครั้ง