ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สำนักวิชาการจัดการ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากองค์กร Oxfam International ให้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง และหนึ่งในทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ คือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในด้านที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ทุนการศึกษา ดังนี้
ทุนที่ 1 ศึกษาต่อ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วท.ม. วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาประมง) 
ทุนที่ 2 ศึกษาต่อ ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#PR_SoM

 |   |  1003 ครั้ง