เศรษฐศาสตร์ มฟล. จัดแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวเด่น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรม
.
ดร. ปิยธิดา  กล่าวว่า ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัย และสู่การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ และเป็นโอกาสได้ให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถในการตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  และฝึกฝนการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายได้พบปะนิสิตนักศึกษาจากต่างสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์ด้วย ทั้งเพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและการทำงานต่อไปในอนาคต หวังอย่างยิ่งว่าจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

.

สำหรับผลการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และและทั้งนี้ ได้มอบรางวัลชมเชยให้กับ 6 มหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
.
ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มฟล. ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวเกศริน เจิมชัยมงคล, นางสาวทิพย์วรรณ บวรเสนีย์ และนางสาววาสินี คงคา 
 

 |