เปิดตัวโครงการ “การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง”

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่  2 มีคาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สำนักวิชาการจัดการ ได้เปิดตัวโครงการ
“การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง”  

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวข้อ “Improving Community Resilience, A Perspective from A Social Scientist” จาก ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

อีกทั้งมีการนำเสนอโครงการจากคณะนักวิจัย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า (ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ (สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ (สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

#PR_SoM

 |   |  238 ครั้ง