ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ University of Michigan

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566

อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฎร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการวิชาเอกโลจิสติกและโซ่อุปทาน ได้รับเชิญจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอ กลุ่มวิจัยด้านบริหารจัดการเมืองและการขนส่ง (Urban Mobility Lab.) ต่อคณะผู้ร่วมงาน เพื่อพูดคุยถึงโอกาสในความร่วมมือระหว่างสถาบันในมิติด้านการบริหารจัดการเมืองและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวอนามัยของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ University of Michigan: ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ School of Health Science, University of Michigan ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยคณะผู้บริหารจาก School of Health Science, University of Michigan มีกำหนดการเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อเนื่อง

 |   |  262 ครั้ง