งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023)

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

 

Professor Dr. Mikiharu Arimura และนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Faculty of Engineering, Muroran Institute of Technology, Hokkaido, Japan. ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน MOU/MOA โดยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023) และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยการพัฒนาเมืองและระบบการขนส่งกับ Asst.Prof.Dr. Chawis Boonmee, Faculty of Industrial Engineering, Chiang Mai University และ Assoc.Prof.Dr.Kowit Nambunmee, School of Health Science, MFU. รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในรายวิชา Transport Safety and Environment ของวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  175 ครั้ง