Visiting Scholar Professor Wen-Hsiang Lai, Ph.D.

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Visiting Scholar ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ Professor Wen-Hsiang Lai, Ph.D. จาก Department of Business Administration, College of Business, Feng Chia University, Taichung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 13 วัน ณ สำนักวิชาการจัดการ โดยปฏิบัติงานสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี สอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมถึงเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา อบรมทางวิชาการ และร่วมปฏิบัติงานวิจัยในการลงพื้นที่ในอำเภอเชียงของเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องข้าว ร่วมกับศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและความยั่งยืน

 |   |  26 ครั้ง