Visiting Scholar Professor Torben Benny Jessen, Ph.D.

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Visiting Scholar ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ Professor Torben Benny Jessen, Ph.D. ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จาก ERASMUS+ evaluation expert ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

มาปฏิบัติหน้าที่ สอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา หรือ อบรมทางวิชาการ และการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ สำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 10 วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และงานวิชาการ ตลอดจนงานบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  25 ครั้ง