Visiting Scholar Dr. Zuraida

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Visiting Scholar ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาคันตุกะชาวต่างชาติ Dr. Zuraida ตำแหน่ง Senior Lecturer of Accounting จาก Faculty of Economics and Business สถาบัน Syiah Kuala University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการ การเงินองค์กร และการจัดการทางการเงิน

โดยมาปฏิบัติหน้าที่ สอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ณ สำนักวิชาการจัดการ ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 28 วัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 25664 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบัน Syiah Kuala University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และงานวิชาการ ตลอดจนงานบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  51 ครั้ง