ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 5 มีนาคม 2567
สำนักวิชาการจัดการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี โดยได้มีการแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอน และมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการบริหารหลักสูตรร่วมกัน เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

On March 5, 2024
The School of Management (SOM) at Mae Fah Luang University (MFU) MFU Welcomes Visitors from  Suratthani Rajabhat University (SRU). The purpose of the visit was to learn more about School of Management Mae Fah Luang University and its teaching and learning practices. The visitors were also interested in exchanging ideas about curriculum management.

#Pr_SoM

 |   |  37 ครั้ง