กิจกรรม Leader Camp

หมวดหมู่ข่าว: ma-กิจกรรมนักศึกษา

23 - 24 มีนาคม 2567

สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม Leader Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะทำงาน ทั้งสโมสรนักศึกษา สันทนาการ ผู้นำเชียร์ แอมบัสเดอร์ และประธานสาขา รวมถึงสร้างความเข้าในในระบบการทำงานของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย และยังเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและบุคลิกภาพที่ดี ให้แก่ตัวแทนของสาขา ในแต่ละชั้นปี ณ รังสินีรีสอร์ท

โดย อาจารย์ ดร. กษิดิ์เดช ตรีทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ บรรยายเรื่องทักษะการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์ บรรยายเรื่องการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติ จิตวิทยาความเป็นผู้นำ และ

นางสาวสุพัตรา ดอนสี เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาการจัดการ บรรยายเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการใช้งบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมนักศึกษา

#Pr_Som #SoM_Activity

 |   |  91 ครั้ง