ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

16 พฤษภาคม 2567

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดี พร้อมกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน และวิชาเอกโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ME-507 อาคาร M-Square ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. การพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ และวิธีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวงการศึกษาไทย นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการบิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

On May 16, 2024,

the School of Management at Mae Fah Luang University welcomed a study visit from the Aviation Industry and Hospitality Management program, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. The delegation was led by  Dr. Dr.Piyatida Pianluprasidh, Dean, along with faculty members from the Aviation Business Management and Logistics and Supply Chain Management departments. The study visit aimed to exchange ideas and perspectives on teaching management and curriculum administration. The meeting was held in conference room ME-507, M-Square Building, from 9:00 AM to 4:00 PM.

#Pr_SoM

 |   |  51 ครั้ง