สำนักวิชาการจัดการ เดินทางเข้าพบ Mr.Patrick Taffin d'Heursel ตำแหน่ง ASSISTANT DEAN – LEYSIN และคณาจารย์ สถาบัน Swiss Hotel Management School ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา

วันที่ 3 ก.ค. 2567 อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และผศ. ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง ประธานวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ สำนักวิชาการจัดการ เดินทางเข้าพบ Mr.Patrick Taffin d'Heursel ตำแหน่ง ASSISTANT DEAN – LEYSIN และคณาจารย์ สถาบัน Swiss Hotel Management School ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ และวิธีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องเรียนของ Swiss Hotel Management School ทั้งสองวิทยาเขต อันได้แก่วิทยาเขต Leysin และ วิทยาเขต Caux ในเมืองมองเทรอซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

On July 3, 2567 (Thai calendar), Dr. Chatchaya Yodsuwansuk, Associate Dean of the School of Management, MFU, and Assoc. Prof. Piyanaad Jantrakajang, directory of Hospitality Business Management, School of Management, visited Mr. Patrick Taffin d'Heursel, Assistant Dean - Leysin, and faculty members of the Swiss Hotel Management School in Switzerland to negotiate academic cooperation. This meeting and knowledge exchange were crucial opportunities for both educational institutions to share experiences and develop curriculum to meet the demands of the service industry labor market. Additionally, it aimed to establish a collaborative network between the two universities. Apart from the meeting and exchange of ideas, there were visits to the laboratories and classrooms of the Swiss Hotel Management School in both the Leysin and Caux campuses in Montreux, Switzerland.

#Pr_SoM

 |   |  18 ครั้ง