MFU School of Management is officially an AACSB member!

หมวดหมู่ข่าว: ma-ประกาศ

            ด้วยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (Association to Advance Collegiate Schools of Business : AACSB) นั้น บัดนี้ ทางสถาบันฯ ได้มีการประกาศรับรองให้สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

            AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) คือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง และผู้นำในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก ซึ่งการรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า นอกจากนี้หากผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดย AACSB เมื่อต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันก็ทำให้การติดต่อ หรือสมัครเรียนทำได้ง่าย และสะดวกขึ้น

 |   |  1003 ครั้ง